Privacy policy

De inhoud van de website van de Daniel den Hoed Stichting is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan de Daniel den Hoed Stichting op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van de website van de Daniel den hoed Stichting kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Daniel den Hoed Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website van de Daniel den Hoed Stichting.
Het feit dat websites van derden via links op de website van de Daniel den Hoed Stichting kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door de Daniel den Hoed Stichting. De Daniel den Hoed Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten 
Alle auteursrechten op de inhoud van de website van de Daniel den Hoed Stichting komen toe aan de Daniel den Hoed Stichting. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Daniel den Hoed Stichting.