Privacy policy

De inhoud van de website van het Daniel den Hoed Fonds is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan het Daniel den Hoed Fonds op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van de website van het Daniel den hoed Fonds kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Daniel den Hoed Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website van het Daniel den Hoed Fonds.
Het feit dat websites van derden via links op de website van het Daniel den Hoed Fonds kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het Daniel den Hoed Fonds. Het Daniel den Hoed Fonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten 
Alle auteursrechten op de inhoud van de website van het Daniel den Hoed Fonds komen toe aan het Daniel den Hoed Fonds. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Daniel den Hoed Fonds.